พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ผู้ช่วยในการดูแลผู้สูงอายุ

2731
eldertrend-nursing

พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ กับบทบาทให้การดูแลผู้สูงอายุ

          ในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่อาศัยด้วยนั้น นับว่าโชคดีอย่างยิ่งที่ยังมีผู้สูงอายุอยู่เป็นเสาหลักของจิตใจและให้ความอบอุ่นแก่ลูกหลาน  และยิ่งผู้สูงอายุที่อยู่กับเรานั้นท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สุขภาพจิตดียิ่งถือเป็นโชคดียิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากทราบกันดีอยู่แล้วว่า ร่างกายของคนเราเมื่อสูงวัยมีอายุมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บมักจะเข้ามาเยี่ยมเยือนจึงมีการเจ็บป่วยและต้องให้การรักษาพยาบาลผู้สูงอายุตามอาการเจ็บป่วยไข้ต่อไป โดยนำผู้สูงอายุไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลทั่วไป หรือ สถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาล ดูแล ผู้สูงอายุ ที่มีผู้ชำนาญโดยเฉพาะ

การพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้าน

            ในอีกทางหนึ่งหากผู้สูงอายุไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่มีอายุมากแล้ว การเคลื่อนไหวและสังขารร่างกายของผู้อายุย่อมไม่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนในอดีตก่อน ลูกหลานจึงต้องให้การดูแลผู้สูงอายุตามศักยภาพและโอกาสอำนวยทั้งการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยสมาชิกภายในครอบครัวเอง การจ้างพยาบาลดูแลผู้สูงอายุมาช่วยดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้าน หรือหาคนดูแลผู้สูงอายุที่มีความรู้ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งอาจไม่ใช่พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุโดยตรง แต่คนดูแลผู้สูงอายุนี้ควรได้รับการฝึกอบรมหรือมีความรู้ในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ

ารพยาบาลดูแลผู้สูงอายุโดยสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

          ในบางครอบครัวอาจดูแลผู้สูงอายุด้วยการส่งไปยังสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีเจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ หรือมีผู้ชำนาญที่ได้รับการอบรมในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ  ซึ่งสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนี้จะมีมาตรฐานในการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ  สุขอามัย การทำกายภาพบำบัดโดยนักเทคนิคการแพทย์ รวมถึงการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุเมื่อเจ็บป่วย เป็นต้น  โดยสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีศักยภาพจะมีแพทย์ประจำการหรือมีแพทย์ที่ทำสัญญาในการให้ความช่วยเหลือตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุเมื่อเข้ามาพักอาศัย หรือเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยตรง   ซึ่งการใช้แนวทางนี้จำต้องมีหลักในการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เลือกนั้นดีมีคุณภาพ

คุณสมบัติและจริยธรรมที่ดีในการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ

      จะเห็นได้ว่าการดูแลผู้สูงอายุทั้งการดูแลที่บ้านโดยสมาชิกภายในครอบครัว  การหาคนดูแลผู้สูงอายุการจ้างพยาบาลดูแลผู้สูงอายุมาช่วยดูแลที่บ้าน   หรือในส่วนการดูแลโดยสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล ซึ่งอาจเป็นพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ที่เรียนจบและมีคุณวุฒิการศึกษารับรอง หรือคนดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะ    บุคคลที่มีหน้าที่บทบาทในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุนี้จำเป็นต้องมีคุณสมบัติและจริยธรรมที่ดีในการให้ความผู้ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นงานสำคัญ ละเอียดอ่อนและต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษรวมถึงต้องคำนึงถึงสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุด้วย

จริยธรรมในการดูแล” คือ สิ่งที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุพึงมี ซึ่งในการดูแลผู้สูงอายุนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะต้องนำมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่ปกติ หรือผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หากคนดูแลผู้สูงอายุ พยาบาลดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุไม่มีจริยธรรมในการดูแลก็ย่อมส่งผลที่ไม่ดีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งโดยทั่วไปจริยธรรมในแต่ละบุคคลนั้น ประกอบด้วย ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความรู้ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรม สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องให้การพยาบาลดูแลผู้สูงอายุนั้น พึงต้องมีจริยธรรมที่มีรายละเอียดจำเพาะเพิ่มเติมจากบุคคลทั่วไป เนื่องจากมีความเป็นพิเศษในการให้ความช่วยเหลือและให้การพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ

จริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่มีบทบาทให้การพยาบาลดูแลผู้สูงอายุที่พึงมี 

การพยาบาบาลดูแลผู้สูงอายุ ควรมีองค์ประกอบจริยธรรมในการดูแล ดังนี้

  • การรักษาสิทธิ ผู้ป่วยผู้สูงอายุ คือ การทำหน้าที่ปกป้องและพิทักษ์คุณค่าของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยผู้สูงอายุ
  • ความซื่อสัตย์ คือ การปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามศีลธรรม กฎหมาย จริยธรรม โดยใช้ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ มีการส่งต่อและให้ข้อมูลการการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษา
  • ความอาทร คือ การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ป่วยผู้สูงอายุอย่างห่วงใย อบอุ่น เมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูล โดยการสังเกตดูแลอย่างใกล้ชิด และให้การตอบสนองต่อความต้องการด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยผู้สูงอายุ
  • การช่วยเหลือโดยไม่หวังรับสิ่งตอบแทน คือ มีความทุ่มเทในการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ทั้งในภาวะปกติหรือในยามฉุกเฉินที่ผู้ป่วยผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่หวังรับสิ่งตอบแทนใดๆ
  • ความเสียสละ คือ การให้บริการแก่ผู้ผู้ป่วยผู้สูงอายุด้วยความเต็มใจ มีความเมตตาและปรารถนาดีต่อผู้ป่วยผู้สูงอายุ โดยยอมสละและอดทนในสิ่งที่คนทั่วไปอาจไม่กล้าทำกล้าปฏิบัติ เช่น การช่วยเหลือทำความสะอาดผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ การทำความแผลและรักษาให้การพยาบาลดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง
  • ไม่เลือกปฏิบัติ คือ ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุบนมาตรฐานเดียวกัน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางการศึกษา เพศ วัย ฐานะ หรือวัฒนธรรม แต่จะเน้นปัญหาและความต้องการของผู้ผู้ป่วยผู้สูงอายุเป็นสำคัญ
  • มีระเบียบวินัย คือ การรักษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัย ทั้งในเรื่อง เวลา ความสะอาด ความเป็นระเบียบ และการแต่งกาย ซึ่งแสดงถึงความพร้อมจะให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุได้ทันที
  • ความรับผิดชอบ คือ มีมุ่งมั่น ตั้งใจและผูกพันกับการทำงาน การให้บริการ พยายามปฏิบัติงานให้บรรลุความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ ยอมรับในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติและปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ได้รับการแนะนำ
  • มีใจให้บริการที่ดี คือ มีการปฏิบัติให้บริการที่ดี  มีใจบริการ ให้ข้อมูล ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานงานกับผู้อื่นเพื่อให้ผู้ป่วยผู้สูงอายุได้รับความสะดวกสบาย
  • การรักษาความลับ คือ การเก็บรักษาข้อมูลการดูแลรักษาซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยผู้สูงอายุ ไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้อาจมีการสอบถามข้อมูลการดูแลรักษาจากเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักผู้ป่วยผู้สูงอายุ
              ผู้ที่มีบทบาทเป็นคนให้การพยาบาลดูแลผู้สูงอายุที่มีจริยธรรมตามข้างต้น หากสามารถนำไปปฏิบัติและจนเกิดความต่อเนื่องแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อตัวผู้ดูแลผู้สูงอายุเอง เนื่องจากจริยธรรมที่มีนั้นสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในด้านอื่นๆซึ่งถือเป็นปัจจัยนำไปสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิตได้ นอกจากนั้นยังส่งผลดีต่อการให้ความช่วยเหลือรักษาดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ใช้บริการอยู่ทั้งในด้านมาตรฐานการดูแล สุขภาพพลานามัยและสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงครอบครัวของผู้สูงอายุยังมีความสุขมากขึ้นเนื่องจากมั่นใจได้ว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งที่จ้างคนมาดูแลผู้สูงอายที่บ้าน หรือเลือกใช้จากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นบุคคลดีมีคุณภาพให้ความใส่ใจดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างเต็มที่และเต็มใจนั่นเอง

 

 

Citibank_Citi-Cashback-_ซิตี้แคชแบ็ก-2020.jpg