เข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างเป็นสุข

1030
elder-senior-asian-couple

เข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างเป็นสุข

เมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วบางคนก็มีความสุขก็เป็นบุญ แต่ผู้สูงอายุบางคนก็มีความทุกข์อย่างน่าสลดสังเวช
สังขารมีความเสื่อมลง แต่จิตใจควรจะเจริญขึ้นเพราะล่วงกาลผ่านวัยมามาก แต่สมองคนก็คล้ายคอมพิวเตอร์ สุดแต่โปรแกรมอย่างไรไว้ก็เป็นไปตามนั้น สภาพอย่างเดียวกัน คนที่มองในแง่ดีก็เห็นความดีงาม และมีความสุขชื่นชมยินดี คนที่มองในแง่ร้ายก็เห็นทุกอย่างเลวร้ายไปหมด และเต็มไปด้วยความทุกข์ทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเข้าสู่ผู้สูงวัย การผยุงผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่อารมณ์ร้ายไม่มีใครอยากเข้าใกล้
เพราะเอาแต่บ่นๆ ว่าๆ คนอื่น ไม่ถูกใจไปเสียทั้งนั้น ใครทำอะไรให้ก็ไม่ถูกใจ แถมสงสัยว่าเขาจะคิดร้ายต่อตน คนอย่างนี้ลูกหลานคนรอบข้างพลอยเดือดร้อนไปหมด เมื่อสูงอายุศูนย์ในสมองที่เคยควบคุมพฤติกรรมเสื่อมไป ทำให้พฤติกรรมทางลบที่นอนเนื่องฝังลึกอยู่หลุดออกมาทำร้ายตัวเอง ทำร้ายคนอื่น อย่างไม่มีใครจะช่วยได้ และช่วยตัวเองไม่ได้ เหมือนตกอยู่ในบ่วงกรรมที่ไม่มีทางหลุด
ฉะนั้น จึงควรที่จะฝึกตัวเองเสียแต่เนิ่นๆ ให้มองในแง่ดี ชื่นชมกับธรรมชาติรอบตัว มีความเมตตาต่อผู้คนและสรรพสิ่ง จนเป็นนิสัย เหมือนสร้างโปรแกรมแห่งความสุขไว้ในสมอง เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะได้อยู่อย่างมีความสุข จิตใจที่ดีที่ฝึกไว้จนเป็นนิสัยก็จะทำงานไปเองโดยอัตโนมัติ เป็นคนที่แก่อย่างมีความสุขและคนรอบข้างก็มีความสุขไปด้วย เรียกว่า ผู้สุงอายุที่มีคุณภาพไม่ใช่ด้อยคุณภาพ

โปรแกรมในสมองเป็นเรื่องเปลี่ยนยาก นอกจากฝึกเจริญสติไว้เสมอๆ
ขอให้ผู้สูงอายุทุกท่านและผู้จะเป็นผู้สูงอายุต่อไปจงเป็นผู้สูงอายุที่อยู่
อย่างมีความสุขดีกว่าอยู่อย่างมีความทุกข์
ที่มา : ศ.นพ.ประเวศ วะสี นิตยสารหมอชาวบ้าน